Vossenlied

Vosse, Vossinne, trek oe boere kiel maor aon,

Om saome meej de Dwaile van Ulst

Fain op stap te gaon,

Laot ons nog 's lekker 'osse,

Wor nie al te teut,

Onze Gino meej zain Vosse

Zain er toch vôôr de Leut!


Vier lange daoge

Dwaile wai de stad,

Pakt oe nog een slokske,

Oud oe keelke nat!


Vossenlied
Versie van de JongBareelen.
Vossenlied96.mp3 (1.73MB)
Vossenlied
Versie van de JongBareelen.
Vossenlied96.mp3 (1.73MB)